اقتصاد و مدیریتآشنایی با مبانی و اصول الگوها و استانداردهای مصرف

آشنایی با مبانی و اصول الگوها و استانداردهای مصرف

آشنایی با مبانی و اصول الگوها و استانداردهای مصرف انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اص..

19,000تومان

الگوبرداری و ارزیابی جامع عملکرد با رویکرد تحلیل پوشش داده ها

الگوبرداری و ارزیابی جامع عملکرد با رویکرد تحلیل پوشش داده ها

نام کتاب الگوبرداری و ارزیابی جامع عملکرد با رویکرد تحلیل پوشش داده‌ها انتشارات سازمان انتشارات ج..

4,500تومان

تجاری سازی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

تجاری سازی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

نام کتاب تجاری‌سازی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موض..

6,000تومان

توسعه کارآفرینی

توسعه کارآفرینی

نام کتاب توسعه کارآفرینی انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی مدیریت موضوع فرعی ..

6,500تومان

حسابداری پیشرفته یک

حسابداری پیشرفته یک

نام کتاب حسابداری پیشرفته یک انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی مدیریت حسابداری ..

11,500تومان

خط مشی توسعه کارآفرینی

خط مشی توسعه کارآفرینی

خط مشی توسعه کارآفرینی انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی مدیریت موضوع فرعی مدی..

8,000تومان

راهنمای کاربردی روش تحقیق «مدیریت تعاملی» (IM)

راهنمای کاربردی روش تحقیق «مدیریت تعاملی» (IM)

نام کتاب راهنمای کاربردی روش تحقیق «مدیریت تعاملی» (IM) انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی م..

8,500تومان

راهنمای کارورزی و کار عملی در سازمان ها

راهنمای کارورزی و کار عملی در سازمان ها

راهنمای کارورزی و کار عملی در سازمان‌ها انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی مدیریت..

5,000تومان

رفتار سازمانی

رفتار سازمانی

رفتار سازمانی انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی مدیریت موضوع فرعی مدیریت نویس..

5,000تومان

شش سیگما و کاربردهای آن در صنایع و خدمات

شش سیگما و کاربردهای آن در صنایع و خدمات

شش سیگما و کاربردهای آن در صنایع و خدمات انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی مدیری..

7,500تومان

فرصت  ها و ایده  های کارآفرینی (تحلیل و ارزیابی محیطی)

فرصت ها و ایده های کارآفرینی (تحلیل و ارزیابی محیطی)

نام کتاب فرصت‌ها و ایده‌های کارآفرینی (تحلیل و ارزیابی محیطی) انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگ..

7,000تومان

مبانی پژوهش ترکیبی تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی

مبانی پژوهش ترکیبی تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی

مبانی پژوهش ترکیبی تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی کد کتاب 1032 موضوع: علوم اجتماعی و اقتصاد نام ناش..

27,000تومان

مدیریت ادغام در سازمان ها

مدیریت ادغام در سازمان ها

مدیریت ادغام در سازمان ها کد کتاب 1031 موضوع: علوم اجتماعی و اقتصاد نام ناشر: سازمان انتشارات جه..

5,500تومان

مدیریت سبز

مدیریت سبز

نام کتاب مدیریت سبز انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی مدیریت موضوع فرعی مدیری..

5,900تومان

مروری بر مدل های کاربردی مدیریت منابع انسانی

مروری بر مدل های کاربردی مدیریت منابع انسانی

نام کتاب مروری بر مدل‌های کاربردی مدیریت منابع انسانی انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موض..

12,000تومان

مزیت رقابتی ملت ها

مزیت رقابتی ملت ها

مزیت رقابتی ملت‌ها انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی مدیریت موضوع فرعی مدیریت ..

7,000تومان

مقدمه ای بر راهبردهای پژوهشی با تاکید بر تکنیک های کاربردی

مقدمه ای بر راهبردهای پژوهشی با تاکید بر تکنیک های کاربردی

نام کتاب مقدمه‌ای بر راهبردهای پژوهشی با تاکید بر تکنیک‌های کاربردی انتشارات سازمان انتشارات جهاد..

5,000تومان

پرورش استعداد رهبری

پرورش استعداد رهبری

پرورش استعداد رهبری انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی موضوع اصلی مدیریت موضوع فرعی مدیریت..

3,500تومان

کارآفرینی اجتماعی (رویکردی نوین به ایجاد کسب و کار اجتماعی)

کارآفرینی اجتماعی (رویکردی نوین به ایجاد کسب و کار اجتماعی)

کارآفرینی اجتماعی (رویکردی نوین به ایجاد کسب و کار اجتماعی) انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی..

9,000تومان

نمایش 421 تا 439 از 439 (22 صفحه)