حقوققانون اساسی-مدنی جمهوری اسلامی ایران 1396

قانون اساسی-مدنی جمهوری اسلامی ایران 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 54 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 403 ناشر: دوران توضیحات تک..

12,000تومان

قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1396

قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1396

مؤلف: حسین زارعی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 331 ناشر: دوران..

14,000تومان

قانون تجارت 1396

قانون تجارت 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 153 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 353 ناشر: دیدار توضیحات ت..

9,500تومان

قانون تجارت دوران

قانون تجارت دوران

مؤلف: جهانگیرمنصور ناشر: دوران..

9,000تومان

قانون حاکم (درس هایی از داوری های نفتی)

قانون حاکم (درس هایی از داوری های نفتی)

مؤلف: محمدعلی موحد نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 327 ناشر: کارنامه..

34,500تومان

قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی

قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی

مؤلف: اکبر پشنگ پور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1384 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 168 ناشر: فردوس..

7,000تومان

قانون حاکم(داوریهاینفتی)

قانون حاکم(داوریهاینفتی)

مؤلف: محمدعلی موحد نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1650 تعداد صفحات: 327 ناشر: کارنا..

34,500تومان

قانون حمایت خانواده 1396

قانون حمایت خانواده 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 142 ناشر: دوران..

6,000تومان

قانون روابط موجر و مستأجر 1396

قانون روابط موجر و مستأجر 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 51 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 171 ناشر: دوران..

6,000تومان

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 387 ناشر: هرمس توضیحات تکمیلی: (اهتمام:محسن ابر..

28,000تومان

قانون مالیات های مستقیم 1396

قانون مالیات های مستقیم 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 53 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 480 ناشر: دیدار توضیحات تک..

14,000تومان

قانون مالیاتهای مستقیم94(1/8)دوران

قانون مالیاتهای مستقیم94(1/8)دوران

مؤلف: جهانگیرمنصور ناشر: دیدآور..

14,000تومان

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

مؤلف: محمدرضا آرین پور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 تعداد صفحات: 288 ناشر: چ..

7,000تومان

قانون مجازات اسلامی 1396

قانون مجازات اسلامی 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 147 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 499 ناشر: دیدار توضیحات ت..

12,000تومان

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی 1

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی 1

مؤلف: رضا شکری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 1168 ناشر: مهاجر توضیحات تکمیلی..

70,000تومان

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح( )دیدار

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح( )دیدار

مؤلف: جهانگیرمنصور ناشر: دوران..

5,000تومان

قانون مدنی 1396

قانون مدنی 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 112 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 297 ناشر: دیدار توضیحات ت..

8,000تومان

قانون کار،قانون بیمه بیکاری 1396

قانون کار،قانون بیمه بیکاری 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 82 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 521 ناشر: دوران توضیحات تک..

13,000تومان

قرارداد های نشر

قرارداد های نشر

مؤلف: لینت اون مترجم: حمید هاشم بیگی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 600 تعداد صفحات..

27,000تومان

قضاوت آمریکایی

قضاوت آمریکایی

مؤلف: دنیس هافمن مترجم: عمادالدین باقی و ... نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1382 نوع جلد: شومیز تیراژ: 2000 ت..

23,000تومان

نمایش 101 تا 120 از 644 (33 صفحه)