حقوققوانین آئین دادرسی کیفری 1396

قوانین آئین دادرسی کیفری 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 23 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 337 ناشر: دیدار توضیحات تک..

8,500تومان

قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی 1396

قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 53 سال چاپ: 1396 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 735 ناشر: دوران توضیحات ت..

25,000تومان

قوانین و مقررات استخدامی 1396

قوانین و مقررات استخدامی 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 13 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 570 ناشر: دیدار..

17,000تومان

قوانین و مقررات تعاون و شرکت های تعاونی 1396

قوانین و مقررات تعاون و شرکت های تعاونی 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 249 ناشر: دوران..

9,500تومان

قوانین و مقررات ثبتی 1396

قوانین و مقررات ثبتی 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 43 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 628 ناشر: دیدار توضیحات تک..

17,000تومان

قوانین و مقررات جدید دیوان عدالت اداری 1396

قوانین و مقررات جدید دیوان عدالت اداری 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 8 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 123 ناشر: دیدار توضیحات تکم..

5,000تومان

قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی 1396

قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 15 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 302 ناشر: دیدار..

12,500تومان

قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 1396

قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 252 ناشر: دیدار..

9,500تومان

قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق 1396

قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 31 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 280 ناشر: دیدار..

9,000تومان

قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی 1396

قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 13 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 535 ناشر: دوران توضیحات تک..

18,000تومان

قوانین و مقررات مربوط به خانواده 1396

قوانین و مقررات مربوط به خانواده 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 33 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 606 ناشر: دوران..

18,000تومان

قوانین و مقررات مربوط به مجازات جرایم نیروهای مسلح و دادرسی نیروهای مسلح 1396

قوانین و مقررات مربوط به مجازات جرایم نیروهای مسلح و دادرسی نیروهای مسلح 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 15 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 204 ناشر: دیدار..

8,000تومان

قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات 1396

قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 7 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 213 ناشر: دیدار..

9,000تومان

قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث 1396

قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 24 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 331 ناشر: دیدار..

11,000تومان

قوانین و مقررات مواد مخدر 1396

قوانین و مقررات مواد مخدر 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 6 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 349 ناشر: دوران توضیحات تکم..

13,000تومان

قوانین چک،سفته،برات،قانون جدید صدور چک 1396

قوانین چک،سفته،برات،قانون جدید صدور چک 1396

مؤلف: جهانگیر منصور نوبت چاپ: 54 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 208 ناشر: دیدار..

7,500تومان

مادیان هزار دادستان (هزار رأی حقوقی)،(کهن نامه های زبان شناسی 4)

مادیان هزار دادستان (هزار رأی حقوقی)،(کهن نامه های زبان شناسی 4)

مؤلف: فرخ مردبهرامان نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1393 نوع جلد: زرکوب تعداد صفحات: 736 ناشر: علمی توضیحات تک..

55,000تومان

مبانی حقوق عمومی(راسخ)نشرنی

مبانی حقوق عمومی(راسخ)نشرنی

مؤلف: مارتین لاگلین مترجم: محمدراسخ ناشر: نشرنی..

19,000تومان

متون کلیدی حقوق و روابط بین الملل

متون کلیدی حقوق و روابط بین الملل

مؤلف: مهدی ذاکریان نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 216 ناشر: تیسا..

11,000تومان

مجامع عمومی (راهنمای برگزاری و تصمیم گیری)

مجامع عمومی (راهنمای برگزاری و تصمیم گیری)

مؤلف: مهدی نجفی سیاهرودی و دیگران نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 134 ناشر: گند..

11,000تومان

نمایش 121 تا 140 از 644 (33 صفحه)