سیاسی ,اجتماعیجامعه شناسی (گیدنز)صبوری) نشرنی

جامعه شناسی (گیدنز)صبوری) نشرنی

مؤلف: آنتونی گیدنز مترجم: صبوری ناشر: نشرنی..

42,000تومان

جامعه شناسی (گیدنز)چاوشیان(نشرنی)

جامعه شناسی (گیدنز)چاوشیان(نشرنی)

مؤلف: آنتونی گیدنز مترجم: چاوشیان ناشر: نشرنی..

40,000تومان

جامعه شناسی خودمانی اختران

جامعه شناسی خودمانی اختران

مؤلف: حسن نراقی ناشر: اختران..

10,000تومان

جامعه شناسی سیاسی(بشیریه) نشرنی

جامعه شناسی سیاسی(بشیریه) نشرنی

مؤلف: حسین بشیریه ناشر: نشرنی..

16,000تومان

جامعه شناسی عشایرایران چاپخش

جامعه شناسی عشایرایران چاپخش

مؤلف: نیکخاق/عسگری نوری ناشر: چاپخش..

4,000تومان

جامعه شناسی فرهنگ علم

جامعه شناسی فرهنگ علم

مؤلف: تقی آزادارمکی ناشر: علم وعلمی وسخن..

16,500تومان

جامعه شناسی مردم مدار نشرنی

جامعه شناسی مردم مدار نشرنی

مؤلف: بهرنگ صدیقی ناشر: نشرنی..

27,000تومان

جامعه شناسی هنر نشرنی

جامعه شناسی هنر نشرنی

مؤلف: دیویدانکلیس مترجم: جمال محمدی ناشر: نشرنی..

32,000تومان

جامعه شناسی2جلدی گیدنز نشرنی

جامعه شناسی2جلدی گیدنز نشرنی

مؤلف: آنتونی گیدنز مترجم: هوشنگ نایبی ناشر: نشرنی..

76,000تومان

جامعه وتعلیم وتربیت امیرکبیر

جامعه وتعلیم وتربیت امیرکبیر

مؤلف: علی شریعتمداری ناشر: امیرکبیر..

11,000تومان

جهانی شدن وفرهنگ.هویت نشرنی

جهانی شدن وفرهنگ.هویت نشرنی

مؤلف: احمدگل محمدی ناشر: نشرنی..

13,000تومان

خوشی هاومصایب کار(به نگار)چشمه

خوشی هاومصایب کار(به نگار)چشمه

مؤلف: آلن دوباتن مترجم: مهرنازمصباح ناشر: نشرچشمه..

27,000تومان

درآمدی برانسان شناسی(نشرنی)

درآمدی برانسان شناسی(نشرنی)

مؤلف: کلودریویر مترجم: ناصرفکوهی ناشر: نشرنی..

20,000تومان

درآمدی برتحقیق کیفی (چ2) نشرنی

درآمدی برتحقیق کیفی (چ2) نشرنی

مؤلف: اووه فلیک مترجم: جلیلی ناشر: نشرنی..

20,000تومان

درآمدی برجامعه شناسی نشرنی

درآمدی برجامعه شناسی نشرنی

مؤلف: نیکولاس ابرکرامبی مترجم: هادی جلیلی ناشر: نشرنی..

12,000تومان

درآمدی برجبرماتریس ها/نشرنی

درآمدی برجبرماتریس ها/نشرنی

مؤلف: کریشنان نامبودیری مترجم: حسین قاضیان ناشر: نشرنی..

2,500تومان

درآمدی برروش های تحقیق تجربی درارتباطات نشرنی

درآمدی برروش های تحقیق تجربی درارتباطات نشرنی

مؤلف: هانس برندبروز یوس مترجم: پیمان کی فرخی ناشر: درسا..

24,000تومان

درآمدی برمدل سازی درعلوم رفتاری(شمیز)علمی فرهنگی

درآمدی برمدل سازی درعلوم رفتاری(شمیز)علمی فرهنگی

مؤلف: حسین خنیفر مترجم: حامدبردبار ناشر: علمی فرهنگی..

25,000تومان

درآمدی برمعنی شناسی (چ4) سوره مهر

درآمدی برمعنی شناسی (چ4) سوره مهر

مؤلف: صفوی ناشر: سوره مهر..

15,900تومان

درآمدی به جامعه شناسی انسانی(دوران)

درآمدی به جامعه شناسی انسانی(دوران)

مؤلف: آبرام دسوان مترجم: جعفرنجفی زند ناشر: دیدآور..

1,800تومان

نمایش 21 تا 40 از 110 (6 صفحه)