سیاسی ,اجتماعیسیاست گذاری انرژی نشرنی

سیاست گذاری انرژی نشرنی

مؤلف: عباس ملکی ناشر: نشرنی..

24,000تومان

سیاست(مفاهیم علوم اجتماعی15)آشیان

سیاست(مفاهیم علوم اجتماعی15)آشیان

مؤلف: اچ.کی.کولبچ مترجم: احمدصبوری ناشر: آشیان..

8,500تومان

شرایط مدرن مناقشه های پست مدرن اختران

شرایط مدرن مناقشه های پست مدرن اختران

مؤلف: بری اسمارت مترجم: حسن چاوشیان ناشر: اختران..

6,000تومان

صورتبندی مدرنیته وپست مدرنیته نقش جهان

صورتبندی مدرنیته وپست مدرنیته نقش جهان

مؤلف: حسینعلی نوذری ناشر: نقش جهان..

22,000تومان

علوم انسانی گستره شناخت ها نشرنی

علوم انسانی گستره شناخت ها نشرنی

مؤلف: ژان فرانسوادورتیه مترجم: مرتضی کتبی ناشر: نشرنی..

28,000تومان

فرهنگ الفبایی موضوعی اساطیرایران باستان اختران

فرهنگ الفبایی موضوعی اساطیرایران باستان اختران

مؤلف: ملیحه کرباسیان ناشر: اختران..

3,000تومان

فرهنگ فردی وفرهنگ جمعی فرزان روز

فرهنگ فردی وفرهنگ جمعی فرزان روز

مؤلف: لویی دولو مترجم: عباس باقری ناشر: فرزان روز..

6,000تومان

فمینیسم(6)مفاهیم علوم اجتماعی آشیان

فمینیسم(6)مفاهیم علوم اجتماعی آشیان

مؤلف: جین فریدمن مترجم: فیروزه مهاجر ناشر: آشیان..

5,000تومان

قدرت.نفوذوترغیب(سفینه)

قدرت.نفوذوترغیب(سفینه)

مؤلف: دانشگاه هاروارد مترجم: واثق/مهدی فتاحی ناشر: سفینه..

2,000تومان

مبانی جامعه شناسی معرفت نی

مبانی جامعه شناسی معرفت نی

مؤلف: هوبرت کنوبلاخ مترجم: کرامت اله راسخ ناشر: نشرنی..

34,000تومان

محاسبه رضایت نشرنی

محاسبه رضایت نشرنی

مؤلف: جیمزبیوکنن مترجم: گودن تالوک ناشر: نشرنی..

24,000تومان

مردم شناسی ایرانی افکار

مردم شناسی ایرانی افکار

مؤلف: علیرضاحسن زاده ناشر: افکار..

15,000تومان

مردم شناسی ورزش افکار

مردم شناسی ورزش افکار

مؤلف: کندال بلانچارد مترجم: علیرضاحسن زاده ناشر: افکار..

12,000تومان

معماری حضورزبان ومکان(نوربرگ)نیلوفر

معماری حضورزبان ومکان(نوربرگ)نیلوفر

مؤلف: نوربرگ شولتس مترجم: احمدیان ناشر: نیلوفر..

17,000تومان

مقدمات جامعه شناسی دوران

مقدمات جامعه شناسی دوران

مؤلف: منوچهر محسنی ناشر: دوران..

17,500تومان

مقدمات جامعه شناسی نشرنی

مقدمات جامعه شناسی نشرنی

مؤلف: مارتین البرو مترجم: منوچهرصبوری ناشر: نشرنی..

12,000تومان

مقدمه ای برآمار درعلوم اجتماعی(چ6) نشرنی

مقدمه ای برآمار درعلوم اجتماعی(چ6) نشرنی

مؤلف: نورمن کورتز مترجم: تیموری ناشر: نشرنی..

24,000تومان

مقدمه ای برمدل های تعادل عمومی قابل محاسبه نشرنی

مقدمه ای برمدل های تعادل عمومی قابل محاسبه نشرنی

مؤلف: ماری برفیشر مترجم: مریم سلیمانی موحد ناشر: نشرنی..

14,000تومان

مقدمه ای برپژوهش درجامعه شناسی خانواده درایران(نشرنی

مقدمه ای برپژوهش درجامعه شناسی خانواده درایران(نشرنی

مؤلف: عباس عبدی ناشر: نشرنی..

8,600تومان

موج سوم(تافلر)فرهنگ نشرنو

موج سوم(تافلر)فرهنگ نشرنو

مؤلف: آلوین تافلر مترجم: شهیندخت خوارزمی ناشر: آسیم..

42,000تومان

نمایش 61 تا 80 از 110 (6 صفحه)