سیاسی ,اجتماعیناسیونالیسم(مفاهیم علوم اجتماعی16)آشیان

ناسیونالیسم(مفاهیم علوم اجتماعی16)آشیان

مؤلف: کریگ کالهون مترجم: محمدرفیعی ناشر: آشیان..

12,000تومان

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی نشرنی

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی نشرنی

مؤلف: تزال .بیکر مترجم: هوشنگ نایبی ناشر: نشرنی..

26,000تومان

نظریه اجتماعی مدرن آگاه

نظریه اجتماعی مدرن آگاه

مؤلف: یان کرایب مترجم: عباس مخبر ناشر: آگاه..

20,000تومان

نظریه مردانگی پژواک

نظریه مردانگی پژواک

مؤلف: علی یعقوبی ناشر: اختران..

12,000تومان

نظریه های پسامدرن درمعماری نشرنی

نظریه های پسامدرن درمعماری نشرنی

مؤلف: کیت نسبیت مترجم: محمدرضاشیرازی ناشر: نشرنی..

14,000تومان

نظریه کنش نقش ونگار

نظریه کنش نقش ونگار

مؤلف: پی یربوردیو مترجم: مردیها ناشر: نقش ونگار..

18,000تومان

نقدوقدرت اختران

نقدوقدرت اختران

مؤلف: مایکل کلی مترجم: فرزان سجودی ناشر: اختران..

10,000تومان

نه مقاله درجامعه شناسی تاریخی ایران(نفت وتوسعه ی اقتصادی) مرکز

نه مقاله درجامعه شناسی تاریخی ایران(نفت وتوسعه ی اقتصادی) مرکز

مؤلف: همایون کاتوزیان مترجم: علیرضاطیب ناشر: نشرمرکز..

19,500تومان

نواندیشان ایرانی نشرنی

نواندیشان ایرانی نشرنی

مؤلف: سیدعلی محمودی ناشر: نشرنی..

36,000تومان

نگرشی نودرتحلیل مسائل اجتماعی امیرکبیر

نگرشی نودرتحلیل مسائل اجتماعی امیرکبیر

مؤلف: دانیلین لوزیک مترجم: سعیدمعیدفر ناشر: امیرکبیر..

12,000تومان

هویت ما کتاب فردا

هویت ما کتاب فردا

مؤلف: حسین کچویان ناشر: برگزیده..

5,500تومان

واژه نامه ارتباطات سروش

واژه نامه ارتباطات سروش

مؤلف: یونس شکرخواه ناشر: خریدنقدی..

4,000تومان

پسامدرنیته(3)مفاهیم علوم اجتماعی آشیان

پسامدرنیته(3)مفاهیم علوم اجتماعی آشیان

مؤلف: دیویدلایون مترجم: محسن حکیمی ناشر: آشیان..

8,500تومان

پساکمونیسم(10)مفاهیم علوم اجتماعی آشیان

پساکمونیسم(10)مفاهیم علوم اجتماعی آشیان

مؤلف: ریچاردساکوا مترجم: محسن حکیمی ناشر: آشیان..

2,500تومان

پوشش وحجاب رویکردی جامعه شناختی(پژوهش)

پوشش وحجاب رویکردی جامعه شناختی(پژوهش)

مؤلف: ایلخانی پورنادری ناشر: علمی فرهنگی..

3,700تومان

پی نکته هایی بر(جامعه شناسی خودمانی) اختران

پی نکته هایی بر(جامعه شناسی خودمانی) اختران

مؤلف: حسن نراقی ناشر: اختران..

9,000تومان

پیوندهای پنهان نشرنی

پیوندهای پنهان نشرنی

مؤلف: فریتیوف کاپرا مترجم: محمدحریری اکبری ناشر: نشرنی..

18,000تومان

کودکی به نام(این) چشمه

کودکی به نام(این) چشمه

مؤلف: دیویدپلزر مترجم: سرورقاسمی ناشر: نشرچشمه..

3,000تومان

گرایش مرکزی وتغییرپذیری نشرنی

گرایش مرکزی وتغییرپذیری نشرنی

مؤلف: هربرت وایزبرگ مترجم: بهروزگرانپایه ناشر: نشرنی..

8,000تومان

گزارش وضعیت اجتماعی زنان درایران نشرنی
نمایش 81 تا 100 از 110 (6 صفحه)