جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

آموزش برای مهندسین و طراحان AUTO CAD 2011

آموزش برای مهندسین و طراحان AUTO CAD 2011

مولف/مترجم:گلکار فرد - طالبی زاده ناشر: آوند اندیشه..

3,300تومان

آموزش برای مهندسین و طراحان AUTO CAD 2011

آموزش برای مهندسین و طراحان AUTO CAD 2011

مولف/مترجم:گلکار فرد - طالبی زاده ناشر: آوند اندیشه..

3,300تومان

آموزش جامع و کاربردی نرم افزار cymdist

آموزش جامع و کاربردی نرم افزار cymdist

مولف/مترجم:بالدی ناشر: آوند اندیشه..

8,500تومان

انگل شناسی و بیماری های انگلی بندپایان

انگل شناسی و بیماری های انگلی بندپایان

مولف/مترجم:کریمی سال چاپ: 91 ناشر: آوند اندیشه..

7,000تومان

اپتیک تجربی

اپتیک تجربی

مولف/مترجم:کشاورز-هنرآسا سال چاپ: 91 ناشر: آوند اندیشه..

5,500تومان

حقایقى درباره ى قلب و سکته

حقایقى درباره ى قلب و سکته

مولف/مترجم: ثابت ناشر: آوند اندیشه..

2,000تومان

دانشنامه مختصر درختان میوه معتدله

دانشنامه مختصر درختان میوه معتدله

مولف/مترجم:بوگر-سینگا/راحمی سال چاپ: 90 ناشر: آوند اندیشه ..

12,000تومان

درآمدی بر اختر فیزیک نوین

درآمدی بر اختر فیزیک نوین

مولف/مترجم:ریاضى - لقمان ناشر: آوند اندیشه..

3,000تومان

عکسبردارى دیجیتال و پردازش تصاویر نجومى

عکسبردارى دیجیتال و پردازش تصاویر نجومى

مولف/مترجم: مصلح ناشر: آونداندیشه..

3,000تومان

فیزیک برای مهندسی و علوم ج 3

فیزیک برای مهندسی و علوم ج 3

مولف/مترجم:تیپلر و../نصری سال چاپ: 91 ناشر: آوند اندیشه..

6,000تومان

مدارهای الکتریکی 3

مدارهای الکتریکی 3

مولف/مترجم:دهقانى - صالحى ناشر: آوند اندیشه..

5,000تومان

مراقبت از پستان

مراقبت از پستان

مولف/مترجم: یکتاطلب ناشر: آوند اندیشه..

3,000تومان

مسایلی در مکانیک کوانتومی

مسایلی در مکانیک کوانتومی

مولف/مترجم:تامواکیس/نصرتی سال چاپ: 91 ناشر: آوند اندیشه..

15,000تومان

پالئو اکولوژی

پالئو اکولوژی

مولف/مترجم:زواره ای - احمدی سال چاپ: 91 ناشر: آوند اندیشه..

12,000تومان

نمایش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)