انتشارات ابریشمی،آواژه ابریشمی

ارد سوم:حکومت هفت پادشاه اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 6)

ارد سوم:حکومت هفت پادشاه اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 6)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: ابریشمی،آواژه ابری..

6,000تومان

اردشیر بابکان:سر سلسله ساسانیان (داستانهای شاهان ساسانی 1)

اردشیر بابکان:سر سلسله ساسانیان (داستانهای شاهان ساسانی 1)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: ابریشمی،آواژه ابری..

6,000تومان

ارشک اول:سر سلسله اشکانیان (داستانهای شاهان اشکانی 1)

ارشک اول:سر سلسله اشکانیان (داستانهای شاهان اشکانی 1)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: ابریشمی،آواژه ابری..

6,000تومان

بلاش اول:آرامش شرق تا فتح ارمنستان (داستانهای شاهان اشکانی 7)

بلاش اول:آرامش شرق تا فتح ارمنستان (داستانهای شاهان اشکانی 7)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: ابریشمی،آواژه ابری..

6,000تومان

بلاش:از بلاش تا خسرو انوشیروان (داستانهای شاهان ساسانی 6)

بلاش:از بلاش تا خسرو انوشیروان (داستانهای شاهان ساسانی 6)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: ابریشمی،آواژه ابری..

6,000تومان

تاریخ عضدی (شرح حال فتحعلیشاه قاجار)

تاریخ عضدی (شرح حال فتحعلیشاه قاجار)

مؤلف: احمدمیرزا عضدالدوله نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 144 ناشر: ابریشمی،آوا..

10,000تومان

خسرو:جنگهای متمادی ایران و روم (داستانهای شاهان اشکانی 8)

خسرو:جنگهای متمادی ایران و روم (داستانهای شاهان اشکانی 8)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: ابریشمی،آواژه ابری..

6,000تومان

دیوان ناصرالدین شاه

دیوان ناصرالدین شاه

مؤلف: ناصرالدین قاجار نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 128 ناشر: ابریشمی،آواژه ا..

12,000تومان

سفرنامه مظفرالدین شاه به فرنگ

سفرنامه مظفرالدین شاه به فرنگ

مؤلف: مظفرالدین شاه قاجار نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 288 ناشر: ابریشمی،آوا..

15,000تومان

سفرنامه ناصرالدین شاه به خراسان

سفرنامه ناصرالدین شاه به خراسان

مؤلف: ناصرالدین قاجار نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 224 ناشر: ابریشمی،آواژه ا..

15,000تومان

سفرنامه ناصرالدین شاه به فرنگ

سفرنامه ناصرالدین شاه به فرنگ

مؤلف: ناصرالدین قاجار نوبت چاپ: 4 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 304 ناشر: ابریشمی،آواژه ا..

20,000تومان

سفرنامه ناصرالدین شاه به مازندران

سفرنامه ناصرالدین شاه به مازندران

مؤلف: ناصرالدین قاجار نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 112 ناشر: ابریشمی،آواژه ا..

12,000تومان

سفرنامه ناصرالدین شاه به کربلا و نجف

سفرنامه ناصرالدین شاه به کربلا و نجف

مؤلف: ناصرالدین قاجار نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 240 ناشر: ابریشمی،آواژه ..

15,000تومان

شاپور اول:اقتدار ایران و سه شکست روم (داستانهای شاهان ساسانی 2)

شاپور اول:اقتدار ایران و سه شکست روم (داستانهای شاهان ساسانی 2)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: ابریشمی،آواژه ابری..

6,000تومان

شاپور دوم:انتقام پدربزرگ تا بهرام چهارم (داستانهای شاهان ساسانی 4)

شاپور دوم:انتقام پدربزرگ تا بهرام چهارم (داستانهای شاهان ساسانی 4)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: ابریشمی،آواژه ابری..

6,000تومان

فرهاد سوم:ظهور سورنا سردار بزرگ اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 4)

فرهاد سوم:ظهور سورنا سردار بزرگ اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 4)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: ابریشمی،آواژه ابری..

6,000تومان

فرهاد چهارم:دسیسه ملکه موزا (داستانهای شاهان اشکانی 5)

فرهاد چهارم:دسیسه ملکه موزا (داستانهای شاهان اشکانی 5)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: ابریشمی،آواژه ابری..

6,000تومان

قاجار بروایتی دیگر

قاجار بروایتی دیگر

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 288 ناشر: ابریشمی،آواژه ابر..

15,000تومان

قباد دوم (شیرویه):جانشینان تا یزدگرد سوم (داستانهای شاهان ساسانی 8)

قباد دوم (شیرویه):جانشینان تا یزدگرد سوم (داستانهای شاهان ساسانی 8)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 64 ناشر: ابریشمی،آواژه ابری..

6,000تومان

مجموعه شاهان اشکانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت اشکانی)،(8جلدی،باقاب)

مجموعه شاهان اشکانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت اشکانی)،(8جلدی،باقاب)

مؤلف: فرشاد ابریشمی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شمیز تعداد صفحات: 512 ناشر: ابریشمی،آواژه ابر..

50,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 26 (2 صفحه)