آموزش عالی

7 عنصر که جهان ما را دگرگون کردند

7 عنصر که جهان ما را دگرگون کردند

مؤلف: جان براونی مترجم: محمد جابر بهاری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 300 تعداد ص..

26,000تومان

آزمونهای استخدامی زبان و ادبیات فارسی

آزمونهای استخدامی زبان و ادبیات فارسی

مؤلف: محمد شهری و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 224 ناشر: تر..

5,000تومان

آموزش عالی در جهان پیش رو

آموزش عالی در جهان پیش رو

مؤلف: مارتین ترو مترجم: آریا متین نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات..

18,500تومان

آموزش عملی مهارت های تحصیلی

آموزش عملی مهارت های تحصیلی

مؤلف: اعظم امیرخانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 184 ناشر: آموخ..

13,000تومان

آنچه در مدرسه معماری آموختم

آنچه در مدرسه معماری آموختم

مؤلف: متیو فردریک مترجم: سام فروتنی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1394 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1000 تعداد صفحات..

19,500تومان

اصول و مبانی دیالوگ

اصول و مبانی دیالوگ

مؤلف: محمدرضا نیستانی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1394 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 200 ناشر: آم..

12,000تومان

الگوهایی عملی برای طراحی و اجرای تدریس

الگوهایی عملی برای طراحی و اجرای تدریس

مؤلف: حسین میرلوحی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: شومیز تیراژ: 500 تعداد صفحات: 232 ناشر: افکار..

20,000تومان

برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی

مؤلف: محمدرضا نیستانی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 262 ناشر: آم..

16,000تومان

برنامه ریزی راهبردی در نظام های آموزشی

برنامه ریزی راهبردی در نظام های آموزشی

مؤلف: محمدرضا نیستانی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 266 ناشر: آم..

10,500تومان

بیونیک(تکنولوژیازجانداران الهام میگیرد)

بیونیک(تکنولوژیازجانداران الهام میگیرد)

مؤلف: لوسین ژراردن مترجم: محمود بهزاد نوبت چاپ: 5 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 100 تعداد صف..

16,500تومان

جامعه شناسی آموزش و پرورش

جامعه شناسی آموزش و پرورش

مؤلف: محمدرسول گلشن فومنی نوبت چاپ: 13 سال چاپ: 1393 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1600 تعداد صفحات: 272 ناش..

12,000تومان

خانواده و آسیب رسانه ای رایانه و اینترنت

خانواده و آسیب رسانه ای رایانه و اینترنت

مؤلف: نسیم جعفری نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 294 ناشر: آموخته..

17,000تومان

رویکردهای تدریس

رویکردهای تدریس

مؤلف: گری فنستر میچر مترجم: دکتراحمدرضا نصر و ... نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1390 نوع جلد: شومیز تیراژ: 16..

8,000تومان

زیست سیاست

زیست سیاست

مؤلف: توماس لمکه مترجم: مستانه فرنام نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تعداد صفحات: 194 ناش..

16,500تومان

سیاستگذاری در آموزش و پرورش

سیاستگذاری در آموزش و پرورش

مؤلف: رضا علی نوروزی نوبت چاپ: 2 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 270 ناشر: یار..

16,000تومان

ضد روش(زمینه هایفلسفیورویه هایعملی)

ضد روش(زمینه هایفلسفیورویه هایعملی)

مؤلف: احمد محمدپور نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1397 نوع جلد: سلفون تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 677 ناشر: لوگوس..

72,000تومان

فنون موفقیت در کنکور

فنون موفقیت در کنکور

مؤلف: رضا علینوروزی نوبت چاپ: 3 سال چاپ: 1396 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 114 ناشر: آموخ..

9,000تومان

مبانی برنامه ریزی آموزشی کودکان دارای اتیسم

مبانی برنامه ریزی آموزشی کودکان دارای اتیسم

مؤلف: طیبه صفری نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 174 ناشر: آموخته..

13,000تومان

مبانی و اصول آموزش و پرورش

مبانی و اصول آموزش و پرورش

مؤلف: علی تقیپور ظهیر نوبت چاپ: 12 سال چاپ: 1395 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1100 تعداد صفحات: 272 ناشر: آ..

19,000تومان

مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی

مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی

مؤلف: محمد نجفی نوبت چاپ: 1 سال چاپ: 1392 نوع جلد: شومیز تیراژ: 1000 تعداد صفحات: 280 ناشر: آموخته..

11,500تومان

نمایش 1 تا 20 از 25 (2 صفحه)